"Saglyktm" - milli online saglyk merkezi

Dermanhanalar: Ýurdumyzdaky dermanhanalardan gerekli derman serişdeleriňizi ýeňil we çalt gözläp tapyp bilersiňiz. Her bir dermanhananyň ýerleşýän ýerini, telefon belgisini we başga-da käbir peýdaly maglumatlary alyp bilersiňiz. Şeýle hem dermanhanalardan dermanlary online görnüşde sargyt edip bilersiňiz.

Bellik: Derman serişdeleriň ulanylyşyna, berip biljek zeperleriniň hiç birine biziň administrasiýamyz jogapkärçilik çekmeýär. Aljak dermanlaryňyz barada giňişleýin maglumat almak üçin degişli dermanhana telefon arkaly ýüz tutup bilersiňiz.

Fitnes klublar: Haysy fitnes zala gatnamaly diyen pikirde bolsaňyz biz komek ederis, bu ýerde dürli fitness merkezleriniň berýän hyzmatlaryny we maglumatlary bilen ýakyndan tanyşyp bilersiňiz.